fbpx

Çalışan ve Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında MODÜL ANKARA EĞİTİM İNŞAAT TURİZM MOBİLYA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ – Modül Eğitim Kurumları’nın (bundan sonra “İşveren” olarak adlandırılacaktır.) KVKK’ya uyumluluğunun sağlanmasını ve İşveren tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte; kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte; mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

İşveren olarak, kişisel verilerinizin KVKK’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile Modül Eğitim Kurumları olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Çalışanlara İlişkin İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

İşletmemiz; çalışanlarımıza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, aile durumuna ilişkin bilgiler, nüfus kağıtlarının fotokopileri, sağlık raporlarınızı, medeni hal, ülke gibi verilerinizin yanı sıra, İşletmemize ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve kurum içi eğitimlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.

Kişisel Veriler:

 • Kimlik Bilgisi: TCKN, isim, soyisim, doğum yeri/tarihi, imza, medeni hal, anne – baba adı, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ad ve soyad bilgisi, nüfus kayıt örneği, i̇mza beyannamesi, fotoğraf - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır – Çalışan ve Çalışan Adayı.
 • İletişim Bilgisi: telefon numarası, adresi, e-posta adresi - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır - Çalışan ve Çalışan Adayı.
 • Özlük Bilgisi: Adli Sicil Kaydı, cinsiyet, askerlik terhis belgesi, bordro kayıtları, i̇zin bilgisi - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır - Çalışan ve Çalışan Adayı.
 • Fiziksel Mekân Güvenliği: kamera kayıtları – 30 gün süre ile saklanır -
 • Mesleki Deneyim: unvan, öğrenim belgeleri, KPSS puanı - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır - Çalışan ve Çalışan Adayı.
 • Finans: Banka IBAN bilgisi - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır –
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: İş başvuru formunun sisteme yüklenmesi esnasında istenilen ve iş başlangıcından sonra personel özlük dosasında yer alan fotoğrafınız - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır -- Çalışan ve Çalışan Adayı.
 • Hukuki İşlem: Kurumumuza yetkili kamu kurumlarından gelebilen maaş haciz müzekkereleri, aile mahkemeleri kararları- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır -
 • İşlem Güvenliği: Kurumumuzun kullanmış olduğu EYOTEK eğitim takip programı ve mobil uygulaması aracılığıyla kullanıcı adı, şifre, IP kaydı, Log kayıtları verileriniz tarafımızca işlenmektedir.- Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süre ile saklanır - - Çalışan ve Çalışan Adayı.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

 • Sağlık Bilgisi: Sağlık Raporu - Aradaki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır -

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Çalışanların verileri MODÜL EĞİTİM KURUMLARI tarafından uygulanan faaliyetlerin ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda işlenecektir:

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi
 • Çalışanların bordrolarının düzenlenmesi ve çalışanlara bildirilmesi ve çalışanlara teslim edilmesi,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması, ödeme süreçlerinin yürütülmesi için gerekli uygulamaların yapılması için gerekli işlemlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların izin onayı ve düzenlemelerinin uygulanması için gerekli işlemlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkış işlemlerinin uygulanması için gerekli işlemlerin planlanması ve icrası,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlara kanun ve mevzuatlar kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan özlük dosyasının düzenlenmesi ve olası bir denetim için kayıt altına alınması için yapılan planlamalar ve uygulamalar,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait yasal yükümlülük bilgilendirmelerinin yapılması planlaması ve icrası,
 • İlgili kanun ve mevzuat ile yetkili düzenleyici kurumlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması için yapılan planlama ve uygulamalar,
 • Olası kamu kurumları denetimleri için gerekli süreç ve belgelerin sağlanması için yapılan planlama ve uygulamalar,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için yapılan planlama ve uygulamalar,
 • İlk işe giriş muayenelerinin gerçekleştirilmesi, muayene kayıtlarının oluşturulması ve saklanması, bu yönde yapılabilecek sağlık denetimlerine hazırlıklı olunması,
 • Kurum yerleşkesi içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Kurum binası ve arazisinde ortak alanlarının kamera ile izlenmesi sureti ile güvenliğin sağlanması,
 • Kurum idaresi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurum politikalarının uygulanması,
 • Çalışan performansının ölçülmesi planlanması ve kayıt altına alınması,
 • Çalışan ile e-posta, sms, cep telefonu vasıtasıyla iletişimin sağlanması,
 • Kurs veya Kurs bünyesinde fakat kurs binası dışında gerçekleştirilen aktivitelere servis ve seyahat organizasyonlarının yapılması,
 • Veli toplantısı, zümre toplantısı gibi toplantı süreçlerinin planlanması kayıt altına alınması,
 • Kurs başarılarına ve Kurs bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere yönelik Modül Eğitim Kurumları web sitesi ve sosyal medya hesapları vb. internet ortamların da içerik paylaşımlarının yapılması,

Tüm bu süreçlere ek olarak Modül Eğitim Kurumları; çalışan adayı Modül Eğitim Kurumları internet sitesinde yer alan form üzerinden, e-posta ve diğer internet ortamlarından başvuruları aracılığı ile özgeçmişlerini toplamak suretiyle kişisel verilerini işlemektedir. Modül Eğitim Kurumları’nda çalışmak üzere başvuran çalışan adayı ile Modül Eğitim Kurumları arasındaki kişisel veri toplama amaçlarımız şunlardır:

 • Yeni çalışan istihdam edilmesi amacıyla iş başvurusunda bulunan adayların bilgilerinin kayıt altına alınması, incelenmesi ve pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, planlanması
 • Başvurunun değerlendirilmesi kapsamında özgeçmiş üzerine alınan görüşme notlarının süreçle ilgili İnsan Kaynakları personeli, müdür yardımcıları, müdür ve ilgili birim yöneticileri ile paylaşılması
 • Özgeçmişte yer alan referans bilgileri aracılığı ile aday tarafından paylaşılan verilerin teyit edilmesi,
 • İleriye yönelik uygun pozisyon açılması ihtimali dâhilinde özgeçmiş bilgilerinin kaydedilmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen Kişisel verileriniz; Modül Eğitim Kurumları tarafından ifa edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, kurs güvenliğinin tesisi, Modül Eğitim Kurumları insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve ifa edilmesi amaçlarıyla veli ve öğrencimize, Modül Eğitim Kurumları yetkililerine, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya 3. kişilere, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda Modül Eğitim Kurumları:

 • Konferans, yarışma, fuar, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik verisi paylaşımı,
 • Kurumun ve kurumun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla okulun anlaşmalı servis firmalarıyla lokasyon, kimlik ve iletişim bilgisi paylaşımı,
 • Modül Eğitim Kurumları bünyesinde ve dışarıda gerçekleştirilen etkinliklerde sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde ve diğer internet ortamlarında yer vermek suretiyle görsel ve işitsel kayıtların paylaşımı,
 • Bordro ve ödeme kapsamında ilgili kuruluşlar, iş ortakları, hizmet alınan kişi veya 3. Kişiler, ile gerekli verilerin paylaşımı,
 • Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin daha etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla kullanılan “MODÜL EYOTEK (Turtek Yazılım Tic.Ltd.Şti )” Öğrenci Bilgi Sistemi ile kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim verilerinin paylaşımı yapılmaktadır.
 • Anlaşmalı olduğumuz danışmanlık firmaları ile vergi, mali ve hukuk alanında alınan profesyonel hizmetlerin ifası amacıyla gerektiği ölçüde ve gerektiği süre kadar paylaşılmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Modül Eğitim Kurumları ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Modül Eğitim Kurumları birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ayrıca bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, Modül Eğitim Kurumları hizmetlerini kullanmak amacıyla web sitemizi kullandığınızda, sosyal medya hesaplarımızı kullandığınızda ve internet ortamında Modül Eğitim Kurumları ait paylaşımları kullandığınızda ya da Modül Eğitim Kurumları’nı ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Modül Eğitim Kurumları, çalışanlarına yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken işlediği kişisel verilerde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne ve İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine uygun hareket eder.

Modül Eğitim Kurumları, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun hareket edilmekte, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklar kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkında bilgi edinebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

6. Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

Modül Eğitim Kurumları KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir Modül Eğitim Kurumları, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre MODÜL ANKARA EĞİTİM İNŞAAT TURİZM MOBİLYA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ – Modül Eğitim Kurumları’nın Atakent Mah.1512 Cadde 110/A Elvankent ETİMESGUT / ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Modül Eğitim Kurumları’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Ayrıca http://www.modulegitim.com.tr adresinden İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurup, formda belirtilen direktiflere uyarak bize ulaşabilirsiniz.

 

YKS-TYT'ye Kalan Süre
Gün Saat dk sn
YKS - TYT: 8 Haziran 2024
YKS - AYT: 9 Haziran 2024